Historie

Oprichting
De Bonairiaanse Tafeltennis Bond (BTTB) werd op 1 september 1968 opgericht en heeft rechtspersoonlijkheid gekregen bij landsbesluit van 4 oktober 1991 nr. 61 (no.7114/JAZ).

Periode van bloei
Gedurende de eerste jaren van haar bestaan kon de BTTB steunen op een zeer goede organisatie structuur wat ook tot uiting kwam in het enthousiasme onder de leden en de vele activiteiten op het gebied van tafeltennissport. Er werd herhaaldelijk met een Bonairiaanse selectie deelgenomen aan regionale kampioenschappen,

Zo werd in 1976 deelgenomen aan de Caraïbische kampioenschappen in Havana (Cuba) met een delegatie bestaande uit Patricio Thomas, (delegatieleider) en de spelers Leo Domacasse, Alfred Nicolaas en Nico Thomas. Ook in de daarop volgende jaren is deelgenomen aan de Caraïbische kampioenschappen in San Cristobal (Venezuela), en aan de kampioenschappen in Santo Domingo (Dominicaanse Republiek). De delegatie naar San Cristobal bestond uit: Francisco Clarinda (delegatieleider) en de spelers Leo Domacasse, Alfred Beukenboom, Silvio Hart en jeugdspeler Lugo. De delegatie naar Santo Domingo bestond uit Francisco Clarinda (delegatieleider) en spelers Leo Domacasse, Salomon Janga en Percy Marchena.

Periode van terugval
Na de periode van bloei kende de BTTB een periode van ups en downs (1980 tot 1990) die niet ten goede van de sport kwam.

Periode van reorganisatie en opgang
Na een lange periode van inactiviteit werd op initiatief van o.a. de heer Francisco M. Clarinda pogingen ondernomen om de tafeltennissport nieuw  leven in te blazen. Met de assistentie van enkele vrijwilligers werden activiteiten ontplooid om de interesse voor deze sport onder de jeugd te gaan kweken. Een  promotie-campagne werd gehouden op de basisscholen  (1991/1992) met als gevolg zo’n grote reactie die alle verwachtingen had overtroffen waardoor spoedig de BTTB te kampen had met een gebrek aan ruimte en materiaal. Om de grote stroom van nieuwe leden (allen beneden 16 jaar) te kunnen opvangen kreeg men eerst de beschikking over twee leegstaande leslokalen op de voormalige Dominicusschool. Wat oud materiaal (tafels en netten) werd opgeknapt om toch op een redelijk peil de sport te kunnen beoefenen . De Stichting Jeugdwerk Prinses Beatrix werd bereid gevonden om het jeugdhuis Jong Bonaire ter beschikking te stellen op bepaalde dagen ten behoeve van de beoefening van de tafeltennissport. Dit bracht soelaas in de behoefte aan ruimte. Later werd  de medewerking gezocht en verkregen van de Buurtcentra.

Door de grote interesse onder de jeugd voor de tafeltennissport en verder gelet op de multifunctionele karakter van alle beschikbare ruimten, werd reeds toen de noodzaak gevoeld voor een eigen tafeltenniscentrum  en heeft BTTB zich dan ook voorgenomen om de realisatie van dit centrum als prioriteit te stellen. Ter illustratie van de werkzaamheden die in het kader van de herstructurering werden uitgevoerd wordt verwezen naar het hierna volgende overzicht van de activiteiten over het jaar 1991/1992.


Financiële steun & Sponsors
Alhoewel geen geldelijke bijdrage werd ontvangen van de sponsoren, werd veel medewerking verkregen in de vorm van zaalgebruik, kantoorgebruik voor vergaderingen, drukwerk en ijs voor koel drinkwater voor de leden tijdens trainingen en wedstrijden en prijzen voor winnaars van toernooien. Zonder de anderen te kort te doen dienen met name te worden genoemd de Federatie Antilliaanse Jeugdwerk (FAJ) Bonaire, Stichting Jeugdwerk Prinses Beatrix en de eilandelijke overheid. Verder heeft de BTTB een contributie ingevoerd voor de leden. Om geen drempel te creëren is deze contributie laag gehouden, nl. Naf.12.00 per jaar voor de leden jonger dan 17 jaar en Naf. 25.00 per jaar voor senioren.


Bestuurders
Enkele namen van voorzitters voor 1984 zijn Patricio Thomas, Antonio Nicolaas, Rolando Pourier en Hubert de Palm. In 1984 bestond het bestuur uit: Lillian Domacasse (voorzitter), Enid Semeleer (secretaris), Bertica Emerenciana (penningmeester), Francisco Clarinda en Errol Martha.

In 1991 bestond het Bestuur uit Francisco Clarinda (voorzitter, van 1986 tot mei 1994). Shirley Winklaar (secretaris, in november 1991 overgenomen van Saartje Willem (1990 tot maart 1991)), Elsio Cecilia (penningmeester), Lillian Domacasse, German Rondon, Francis Winklaar en Hose Nicolaas.

Gedurende een Algemene Ledenvergadering in februari 1993 werd een nieuw bestuur gekozen dat bestond uit Francisco Clarinda (voorzitter; per 1 juni 1994 afgetreden wegens gezondheidsredenen), Leo Domacasse (vice-voorzitter), Lupe Pourier (secretaries), Ben Scholten (penningmeester), Lillian Domacasse (activiteiten en toernooien), Francis Winklaar (commissaris van materiaal) en Roland Laurens. Gedurende deze vergadering werd het Huishoudelijk Reglement  goedgekeurd en een kaskommissie ingesteld bestaande uit Nolly Sanchez en Freddy Cicilia. Na aftreden van de heer Francisco Clarinda in 1994  bestond het dagelijks bestuur uit Lillian Domacasse (voorzitter), Enid Semeleer (secretaris) en Bertica Emerenciana-Frans (penningmeester)


Jaarprogramma, Toernooien en Activiteiten

Activiteiten 1991

 • Deelname met jeugdselectie aan Kopa Luis Brion op Curaçao
 • 2 jeugdspelers uitgezonden naar Curaçao om deel te nemen aan een internationale training en deelname door 3 bestuursleden aan een internationale scheidsrechterscursus eveneens op Curaçao
 • Deelname aan toernooien in Aruba met een jeugdselectie in het kader van 50 jarig bestaan van Arubaanse Sport Unie (ASU).

Kort verslag van de deelname aan toernooi in Aruba met jeugdselectie van 25 t/m 27 okt 1991:
Deze deelname was in het kader van 50 jarig bestaan van Arubaanse Sport Unie (ASU). De BTTB delegatie bestond uit: Leo Domacasse delegatieleider/coach en spelers: Malcolm Wilson, Angelo Montero, Gino Beeldsnijder en Jovannie Hart; De eerste wedstrijd werd verloren tegen Aruba 1 met 3–1; De tweede wedstrijd werd gewonnen van Curacao met 3–1; Malcolm Wilson won al zijn wedstrijden; Verder heeft Bonaire van Aruba 2 gewonnen met 3–0 en verloren van Colombia met 3–0. Bonaire verloor ook van Puerto Rico met 3 -2 terwijl Malcolm Wilson weer zijn 2 wedstrijden heeft gewonnen. Bonaire eindigde op de vierde plaats na Puerto Rico, Aruba 1 en Colombia , maar vóór Curacao en Aruba 2. Het was een grote prestatie voor Bonaire want het was de eerste keer in de geschiedenis dat Bonaire van Curaçao had gewonnen. In de single wedstrijden won Malcolm zijn 3 eerste wedstrijden om daarna te worden geëlimineerd. Angelo, Gino en Jovannie wonnen hun eerste wedstrijd maar werden daarna geëlimineerd.

Activiteiten 1992

 • Jeugdtoernooien in maart (sponsor Flamingo TV), koninginnedag, 30 mei en 26 juli
 • 17 mei Torneo Pasa Pret voor senioren
 • Bonairiaanse Kampioenschappen op 28 juni (sponsor MCB)
 • Deelname aan toernooi op Aruba 3 – 5 juli
 • Kopa Prensa di Boneiru op 30 augustus
 • BTTB cup (1 sept.) en Toernooi Kopa Dia di Boneiru (6 sept.), beiden voor alle categorieën
 • Jeugdtoernooi op 25 oktober, 9 november en Sint Nicolaas toernooi op 6 december.

1993: Toernooi ter viering 25 jarig jubileum van BTTB
In september 1993 is door BTTB een interinsulair jeugdtoernooi georganiseerd georganiseerd ter viering van 25 jarig jubileum van de BTTB. Dit toernooi werd gehouden in het sportcomplex (oud Cambes-gebouw, thans gebouw van Super Store) aan de Kaya Amsterdam; tijdens het toernooi is  een plakkaat  uitgereikt aan oud voorzitters: Francisco Clarinda, Patricio Thomas, Rolando Pourier, en Hoofdsponsor van dit toernooi was Cambes NV.


Deskundigheidsbevordering
Ook op dit gebied zijn er in deze periode diverse activiteiten ontplooid.

 • Met het bestuur van de CTTB is vergaderd om van gedachten te wisselen over hun ervaringen en eventuele assistentie aan de BTTB voor de ontwikkeling van tafeltennis op Bonaire
 • Een BTTB-delegatie heeft deelgenomen aan een op Curacao gehouden internationale seminar voor tafeltennis scheidrechters
 • In samenwerking met de CTTB is de internationale trainer Anto Stefko voor 2 dagen aangetrokken om trainingen voor onze jeugd te verzorgen
 • 2 beste jeugdspelers in de categorie t/m 16 jaar hebben voor 10 dagen op Curacao deelgenomen aan een trainingskamp die onder leiding van een Nederlandse trainer stond
 • Bondstrainer van Nederland Jan Vlieg werd met de medewerking van Curacao Tafeltennis Bond voor één week naar Bonaire gehaald om trainingen te geven.

Faciliteiten, afspraken en overeenkomsten

 • Op 9 juni 1984 werd de Netherlands Antilles Table Tennis Federation (NATTF) geactiveerd in een vergadering te Bonaire met deelname van het voltallige bestuur van CTTB en BTTB; Tijdens deze vergadering werden de Statuten van de NATTF goedgekeurd
 • In sept 1990 heeft de BTTB het bestuurscollege benaderd om in aanmerking te komen voor een stuk terrein om een eigen tafeltennisgebouw op te zetten
 • In 1992 is met Stichting Beatrix Jeugdwerk, exploitant van Jong Bonaire, overeengekomen om Jong Bonaire beschikbaar te stellen aan BTTB: door JB gestelde voorwaarden waren dat BTTB enkele onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw moest uitvoeren; BTTB kreeg de beschikking over de zaal voor trainingen op maandagen, woensdagen en vrijdagen van 16:00 tot 22:00; de zaal was ook beschikbaar op zaterdagen en zondagen voor BTTB
 • Het Bestuurscollege ging akkoord om F. Clarinda halve dagen te laten werken als ambtenaar om zich in de op middagen in te zetten voor de jeugdtafeltennistraining; dit met toekenning van een vergoeding door BC van f.350 per maand
 • Contacten gelegd met NTTB in sept 1992 met verzoek een trainer beschikbaar te stellen; het idee was om een trainer op Bonaire te stationeren met een dienstverband of stage bij een lokaal bedrijf;
 • Op maandag 11 januari 1993 is een samenwerking aangegaan met Indebon om een sportleider beschikbaar te stellen (Nechi Wijman) die met jeugdtrainingen werd belast op maandag en woensdag van 3 tot 5.

Ontwikkeling na 2010
Indien men de geschiedenis van de tafeltennissport bestudeert, dan kan worden geconcludeerd dat in de jaren 90 een reorganisatie van deze sport heeft plaatsgevonden die veel gelijkenis heeft met de reorganisatie die na 2010 is doorgevoerd. Er was een tijd van bloei gevolgd door een periode van inactiviteit en wederom een tijdperk van reorganisatie met veel activiteiten gedurende welke periode een zeer positieve ontwikkeling had plaatsgevonden. Eenzelfde ontwikkeling heeft zich na 2010 voltrokken in deze sport. Na lange periode van inactiviteit is weer door een groep vrijwilligers de zaak opgepakt en de sport op poten gezet en is de tafeltennissport op Bonaire weer bloeiende.

Hoofdpunten van deze reorganisatie zijn:

 • na een werving van leden is het ledenaantal sterk gegroeid tot ruim 100 actieve spelers gelijkmatig verdeeld over senioren en jeugd.
 • met grote regelmaat worden toernooien georganiseerd voor zowel senioren als jeugd
 • internationale aansluiting is gezocht en verkregen van de Caribean Regional Table Tennis Federation (CRTTF),  International Table Tennis Federation (ITTF) en de Latin American Table Tennis Union (LATTU)
 • algemene Ledenvergadering is gehouden en een definitief bestuur is gekozen
 • er is een duidelijk beleid uitgestippeld dat stoelt op de volgende speerpunten: het realiseren van internationale erkenning en aansluiting, het vasthouden van de huidige leden door het bieden van een uitdagend programma en het verder ontwikkelen van het jeugdtafeltennis op Bonaire.

2010 – 2017 wederom periode van bloei
De periode van 2010 tot 2017 kan wederom worden gekenschetst als een periode van bloei. In de periode bestond het bestuur uit Erik van Veenendaal (voorzitter), Leo Domacasse (secretaris), Rolando Davelaar (pennningmeester) en de leden Junny Lopez, Shirley Winklaas, Alfred Nicolaas en Freddy Beukenboom. Door de jeugd werd structureel een aantal keren per week getraind en bijna maandelijks waren er druk bezochte toernooien voor jeugd en/of senioren. Een aantal hoogtepunten uit deze periode:

 • in samenwerking met de ITTF werd op het eiland een trainerscursus georganiseerd met tevens een aantal deelnemers uit Curacao. Een aantal leden van de BTTB zijn uiteindelijk ITTF level 1 gecertificeerd trainer geworden.
 • op jaarlijkse basis werden kampioenschappen van Bonaire gehouden voor senioren enkel en dubbel, daarnaast een aantal keren voor jeugd en masters.
 • een tweetal keer is een internationaal toernooi georganiseerd, nl. in 2013 (sponsor Jong Bonaire) en in 2015 (sponsor MCB) met deelnemers uit Aruba, Curacao, Nederland, St. Eustatius en Suriname.
 • door een uitgebreide jeugddelegatie werd deelgenomen aan de Dutch Caribbean Youth Championships in Curacao (2014), Aruba (2015) en Suriname (2016). Er werden uitstekende presentaties geleverd en meerdere medailles behaald zowel in het teamtoernooi als in het enkelspel, o.a. Almahir Nicolaas behaalde medailles in het enkelspel. Het hoogtepunt was echter het kampioenschap van Lars van Veenendaal in Suriname (2016); hij werd Dutch Caribbean kampioen in de klasse U-11.
 • door een seniorendelegatie bestaande uit Alfred Nicolaas (delegatieleider) en de spelers Almar Nicolaas en Erik van Veenendaal werd in 2014 deel genomen aan de Caribische kampioenschappen te Havanna (Cuba). Voor Bonaire een unieke prestatie met een bronzen medaille voor Erik van Veenendaal in de categorie masters. De eerste medaille ooit voor Bonaire tijdens een Caribische kampioenschap.

Viering 50-jarig jubileum BTTB
Op 1 december 2018 na een degelijke voorbereiding van het hele Bestuur heeft de Bonairiaanse Tafeltennis Bond haar 50-jarig jubileum gevierd. Deze viering vond plaats in de Chinese club SOHO. Uitgenodigd en aanwezig waren sponsors die de laatste jaren hun financiële steun hebben gegeven aan de vereniging, oud-bestuursleden, o.a. Errol Martha, Lillian Domacassé, Julio Statie, Francis Winklaar, Almar Nicolaas, Alfred Nicolaas, Rolando Pourier en verder natuurlijk alle leden en  ouders van jeugdleden.

De officiële opening werd verricht door dhr. Jasir Gressman in vertegenwoordiging van de gedeputeerde voor sportzaken. Namens de gedeputeerde feliciteerde dhr. Gressman de BTTB met deze viering en verzocht het bestuur van BTTB namens de gedeputeerde om het goede werk in het belang van de sport voort te zetten.

Als verrassing van de dag/highlight van de dag werd Leo Domacassé in het zonnetje gezet in verband met zijn jarenlange inzet voor de sport. Door de voorzitter Gilberto Vos werd aan Domacassé een mooi aandenken geschonken. Als onderdeel van de viering is gedurende de dag een kampioenschap georganiseerd voor zowel de jeugdleden als voor de seniorleden.

Al bij al kan gezegd worden dat deze viering zeer succesvol was en dat alle aanwezigen konden terugkijken op een uitermate prettige bijeenkomst. Aan het eind van de dag werden de aanwezigen verrast met mooie muziek van een DJ en werd het evenement op een zeer gezellige manier afgesloten.